ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT & ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatkezelés célja és hatálya

Villányi Judit Sára, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak és követelményrendszernek, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben és az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglaltaknak, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak (lásd: http://www.naih.hu/index.html),valamint az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) elvárásainak.

Az adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő jelen adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető a www.ujraegysegben.hu internetes elérhetőségen keresztül.

Adatkezelő teljes mértékben elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ezért az esetlegesen felmerülő személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

E Szabályzat hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok Adatkezelő általi kezelésére terjed ki. Az egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő ügyfeleket, vevőket, szállítókat e szabályzat alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni.

Az adatkezelő adatai:
Név: Villányi Judit Sára
Székhely: 1034 Bp. Zápor u 16. 
E-mail: posta@ujraegysegben.hu
Honlap: www.ujraegysegben.hu

Adatvédelmi tisztviselő: A GDPR rendelet alapján az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.

A fentiek szerinti adatkezelés során keletkező információkat az Adatkezelő a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az ügyfelek rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerül sor, az ott meghatározott terjedelemben.

Adatkezelő weboldalain a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes. Az ajánlatkérés és vásárlás/megrendelés elvégzésével a Felhasználó a jelen adatkezelési tájékoztatót elfogadja. A Felhasználó feltétlen felelősséget vállal azért, hogy az ajánlatkérést és a vásárlást/megrendelést önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen, valamint olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi
 – a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 – a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 – a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Adatkezelő honlapjain a személyes adatok gyűjtése a honlapokon történő ajánlatkérésen, vagy személyes adatokat tartalmazó külön e-mail küldésén keresztül valósulhat meg.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogérvényesítési lehetőségek:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Az említett kérelmek nyomán hozott intézkedésekről legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül – ha az érintett másként nem kéri – elektronikus formában tájékoztatást nyújtunk. Ez a határidő szükség esetén – a kérelem összetettsége, illetve a kérelmek számára tekintettel – további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról annak okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az érintettet.
Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolja személyazonosságát.
Amennyiben nem intézkedünk a kérelem nyomán, legfeljebb annak beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az érintettet ennek okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja a fenti elérhetőségek egyikén.